Vážený zákazník,
pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

Záručné podmienky sú nasledovné :

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž
- výrobok nesmie byť čistený abrazívnymi prostriedkami (prášok, drôtenka a pod.) ani chemicky agresívnymi látkami (žieraviny, kyseliny, riedidlá a pod.) a nesmie ani krátkodobo prísť do kontaktu s týmito látkami

Bez predloženia riadne vyplneného a potvrdeného reklamačného listu reklamácia nebude uznaná.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ bez meškania v predajni, v ktorej výrobok zakúpil.
Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako sa chyba výrobku prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.
Kupujúcemu bol výrobok odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, bol tiež oboznámený s jeho údržbou a so záručnými podmienkami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
->>> reklamacny_list.pdf <<<-