OBJEDNÁVKY

Zákazník môže odosielať objednávky priamo do sídla spoločnosti AQUATEK alebo cez jej obchodných partnerov a zástupcov. Objednávky budú akceptované len vtedy, ak budú zaslané písomne, faxom alebo mailom. Telefonické objednávky sú akceptovateľné len v niektorých špecifických prípadoch, kedy je zaručené alebo poistené vyzdvihnutie objednaného tovaru. Eventuálne modifikácie objednávky zaslanej do spoločnosti AQUATEK budú akceptované do 48 hodín od prijatia tejto objednávky.

DODACIA LEHOTA

Plynutie dodacej lehoty začína dňom prevzatia objednávky. Spoločnosť AQUATEK sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 15 dní od prevzatia objednávky. Termín dodania je približný, nie je však záväzný. Dni počítajúce sa do termínu dodania sú pracovné. Výnimkou sú tie dni (napr. stávka, štátny sviatok alebo od dodávateľa nedodané jednotlivé výrobné komponenty),kedy sa výroba na určité dni pozastaví.

CENY

Ceny výrobkov, tovarov a hydromasážnych panelov sú platné podľa cenových ponúk v jednotlivých zmluvách,vyhotovených spoločnosťou AQUATEK v Topoľčanoch, prevzatých zo spoločnosti AQUATEK alebo od jej obchodných zástupcov. Ceny sú uvedené v oficiálnom cenníku spoločnosti AQUATEK a jeho platnosť končí dňom vydania nového cenníka. Ceny výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v oficiálnom cenníku, t.j. atypické, budú oznamované po prijatí písomnej alebo faxovej objednávky, a to telefonicky najneskôr do 7 kalendárnych dní. Po odsúhlasení takejto ceny zo strany odberateľa sa táto cena stáva platnou od chvíle oznámenia.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky sú uvedené v jednotlivých zmluvách alebo cenových ponukách vystavených spoločnosťou AQUATEK a sú záväzné. Tovar odoslaný a ešte nezaplatený zostáva majetkom spoločnosti AQUATEK až do chvíle, pokiaľ nedôjde k úhrade celej sumy tovaru. Reklamácie akéhokoľvek tovaru nedávajú dôvod na omeškanie alebo neuskutočnenie platby dodaného tovaru. Platba za nákup tovaru a výrobkov v maloobchodnej predajni v sídle firmy v Topoľčanoch je možná iba v hotovosti.

DOPRAVA

Tovar prevzatý priamo zákazníkom alebo dopravcom zákazníka je prepravovaný na vlastnú zodpovednosť zákazníka. V prípade dopravy tovaru spoločnosťou AQUATEK alebo zaslaním poštou, za tovar až do jeho prevzatia zodpovedá spoločnosť AQUATEK. Zákazníci sú povinní skontrolovať si dodaný tovar do 15 dní pri dodaní spoločnosťou AQUATEK a do 48 hodín pri prepravovaní poštou alebo prepravnou službou.

ZÁRUKA

Na všetky produkty svojej výroby poskytuje spoločnosť AQUATEK záruku 24 mesiacov. Na nesprávne namontovaný alebo nesprávne používaný výrobok, na mechanické poškodenie ako aj za používanie nesprávnych čistiacich prostriedkov sa záruka nevzťahuje.

REKLAMÁCIE

1.) Za tovar prevzatý priamo od predajcu zodpovedá zákazník ihneď po jeho prevzatí. Zákazník je povinný skontrolovať si tovar do 30 dní po jeho prevzatí.

2.) Tovar zasielaný predajcom je zákazník povinný skontrolovať do 30 dní od dodania.

3.) Tovar zasielaný poštou alebo inou dopravnou spoločnosťou je zákazník povinný skontrolovať do 48 hodín od prevzatia.

Reklamácia bude akceptovaná, ak bude zaslaná písomne, doporučeným listom, faxom alebo mailom do 30 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 1 a 2) a do 7 dní od prevzatia tovaru (podľa bodu 3). Ku každej písomnej reklamácii je nutné dodať príslušnú fotodokumentáciu, z ktorej bude viditeľné o aké poškodenie a chybu výrobku sa jedná. K reklamácii musí byť riadne priložený aj doklad o kúpe výrobku. Pri reklamácii nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovať v pôvodnom obale ako dôkaz s jeho manipuláciou. K reklamácii je nutné priložiť fotodokumentáciu obalu a balenia výrobku. Reklamácia viditeľnej výrobnej chyby alebo poškodenia iba nového dodaného výrobku musí byť uplatnená pred montážou, v žiadnom prípade nie po nej. Ak bude zistené, že výrobok bol najskôr namontovaný a až potom reklamovaný, táto reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná. Neakceptujú sa reklamácie spôsobené chybnou montážou, nevhodnou manipuláciou a použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov. Reklamovaný tovar sa preberá a kontroluje v sídle spoločnosti AQUATEK v Topoľčanoch.

VRÁTENIE TOVARU

Vrátenie tovaru spoločnosti AQUATEK spol. s r.o. Topoľčany je možné len v pôvodnom obale a do 30 dní od jeho zakúpenia.

1.) V prípade, že tovar nebol rozbalený z pôvodného obalu, účtuje sa pri vrátení manipulačný poplatok podľa typu výrobku:

Manipulačný poplatok za samonosné vane: 24,00 € s DPH

Manipulačný poplatok za sprchovací kút: 18,00 € s DPH

Manipulačný poplatok za vaničku: 8,40 € s DPH

Manipulačný poplatok za hydromasážny panel: 8,40 € s DPH

2.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu, avšak diely výrobku sú v nepoškodenom stave, účtuje sa poplatok vo výške 15 % z hodnoty tovaru bez DPH.

3.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu a diely výrobku nesú známky poškodenia, na základe posúdenia stavu sa účtuje poplatok vo výške 30 % z hodnoty tovaru bez DPH alebo sa vrátenie zamietne.

4.) V prípade, že tovar bol už namontovaný, vrátenie je okamžite zamietnuté.

V prípadoch podľa bodov 2) a 3) je nutné vrátenie tovaru realizovať OSOBNE v sídle spoločnosti AQUATEK s.r.o. v Topoľčanoch. NIE JE možné vrátenie tovaru realizovať prostredníctvom rozvozu spoločnosti AQUATEK s.r.o. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Možnosť vrátenia tovaru je nad rámec zákona, nie je teda možné si tento úkon vynucovať od predávajúceho.

ĎAĽŠIE USTANOVENIA

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a cenové zmeny. Nové informácie a akékoľvek zmeny sú vždy aktualizované na tejto webovej stránke: www.aquatek.sk

Vážený zákazník,
pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.